คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบและนวัตกรรมการทำงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาของสถานศึกษากำหนดทิศทางและอนาคตของสถานศึกษา และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถานศึกษาได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตรวมถึงการจัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาความเสี่ยงของสถานศึกษาตลอดจนจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ใน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาชั้น7 3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 อย่างน้อย 15 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 11 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงานได้แก่ สาขางานวิชาการ สาขางานงบประมาณ สาขางานบุคคล และสาขางานทั่วไป อย่างน้อยสายงานละ 1 หน่วย 4. a. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ในสาขาใดมาก่อน ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับเพิ่มอีก 3 หน่วย และต้องเลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะตามสายงานอื่น ๆ อีกสายงานละ 1 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EDS-ZZZ-7-018ZA นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
EDS-ZZZ-7-019ZA จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-020ZA จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-021ZA จัดการความรู้ของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-023ZA ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
EDS-ZZZ-7-024ZA มีความเป็นพลเมืองโลก
EDS-ZZZ-7-017ZA จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-022ZA จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต
EDS-ZZZ-7-038ZA บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-030ZA จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-032ZA จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
EDS-ZZZ-7-033ZA จัดการชุมชนสัมพันธ์
EDS-ZZZ-7-034ZA จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง
EDS-ZZZ-7-035ZA จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-025ZA พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-026ZA จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน
EDS-ZZZ-7-027ZA จัดการงานวิจัยระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-028ZA จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-029ZA จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-031ZA จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
EDS-ZZZ-7-036ZA จัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
EDS-ZZZ-7-037ZA จัดการนวัตกรรมในวิชาชีพ
EDS-ZZZ-7-041ZA จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-042ZA จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-043ZA จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
EDS-ZZZ-7-044ZA จัดการงานธุรการของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-045ZA จัดการด้านอาคารสถานที่
EDS-ZZZ-7-039ZA จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-7-040ZA พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ