คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานทั่วไป ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการงานทั่วไป วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหางานทั่วไปที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยสามารถนำองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดและจัดทำนโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการงานรับสมัครระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการใช้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่การสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาโดยมีการจัดการงานธุรการและสารบรรณ การจัดการด้านอาคารสถานที่ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาความเสี่ยงของสถานศึกษาตลอดจนจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานทั่วไป ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ใน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 6 สาขางานทั่วไป โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานทั่วไป 3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานทั่วไป ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 สาขางานทั่วไป ทั้งหมด 15 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะร่วมของทุกสาขางาน 8 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงาน 7 หน่วย 4. a. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 สาขางานทั่วไปมาก่อน ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะร่วมเพิ่มอีก 2 หน่วย b. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น5 สาขาอื่น ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะร่วมเพิ่มอีก 2 หน่วย และต้องเลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะตามสายงานทั่วไป 2 หน่วยจาก 7 หน่วย 5. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ไว้อย่างน้อย 2 ปี หรือตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นนั้น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EDS-ZZZ-6-018ZA นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
EDS-ZZZ-6-019ZA จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-020ZA จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-021ZA จัดการความรู้ของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-023ZA ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
EDS-ZZZ-6-024ZA มีความเป็นพลเมืองโลก
EDS-ZZZ-6-017ZA จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-038ZA บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-030ZA จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-032ZA จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
EDS-ZZZ-6-033ZA จัดการชุมชนสัมพันธ์
EDS-ZZZ-6-034ZA จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง
EDS-ZZZ-6-035ZA จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-044ZA จัดการงานธุรการของสถานศึกษา
EDS-ZZZ-6-045ZA จัดการด้านอาคารสถานที่

ยินดีต้อนรับ