คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-ITC-2-004ZA ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
CEC-ITC-2-005ZA ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
CEC-ITC-2-006ZA ใช้โปรแกรมนำเสนอ
CEC-ITC-2-001ZA ใช้งานคอมพิวเตอร์
CEC-ITC-2-002ZA ใช้งานอินเทอร์เน็ต
CEC-ITC-2-003ZA ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ