คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 4 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพป้องกันความสูญเสียชั้น 3 และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-4-020ZA รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-021ZA รักษาความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-4-027ZA จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
RTS-ZZZ-4-028ZA จัดการความเสี่ยงร้านค้า

ยินดีต้อนรับ