คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2, 3, 4 และ 5 โดยสามารถจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และวางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 6 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 18 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 57 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-6-110ZA บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
THR-TAT-6-114ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-TAT-6-119ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ