คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2, 3 และ 4 ตลอดจนสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เป็นผู้นำและบริหารคน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 5 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 18 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 54 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-5-091ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-TAT-5-097ZA วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด
THR-TAT-5-101ZA พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
THR-TAT-5-112ZA เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ
THR-TAT-5-115ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-TAT-5-116ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-TAT-5-117ZA จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-TAT-5-118ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-TAT-5-121ZA วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-TAT-5-127ZA เป็นผู้นำและบริหารคน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ