คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานหลากหลาย ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 และ 3 ตลอดจนสามารถสร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน สอนทักษะในการทำงาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 18 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 44 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-4-095ZA สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
THR-TAT-4-096ZA สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
THR-TAT-4-100ZA จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-TAT-4-104ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-TAT-4-108ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-TAT-4-111ZA สอนทักษะในการทำงาน
THR-TAT-4-123ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
THR-TAT-4-125ZA ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-126ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-128ZA จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-TAT-4-129ZA พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ