คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 ตลอดจนสามารถส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนองาน ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS) วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง เข้าใจรายงานทางการเงิน ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย บริหารการออกใบเสร็จและระบบการเรียกเก็บเงิน (BSP) ใช้กฎและขั้นตอนเรื่องราคาค่าตั๋วโดยสาร สำรองบริการเสริม นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วโปรโมชั่น สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 3 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 18 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 33 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-3-092ZA ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-TAT-3-093ZA จัดทำและนำเสนองาน
THR-TAT-3-094ZA ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS)
THR-TAT-3-103ZA วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-TAT-3-105ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-TAT-3-106ZA บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง
THR-TAT-3-109ZA เข้าใจรายงานทางการเงิน
THR-TAT-3-113ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-TAT-3-120ZA ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-TAT-3-131ZA บริหารการออกใบเสร็จและระบบการเรียกเก็บเงิน (BSP)
THR-TAT-3-132ZA ใช้กฎและขั้นตอนเรื่องราคาค่าตั๋วโดยสาร
THR-TAT-3-134ZA สำรองบริการเสริม นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
THR-TAT-3-135ZA สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
THR-TAT-3-136ZA สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วโปรโมชั่น
THR-TAT-3-137ZA สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
THR-TAT-3-138ZA จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการขาย
THR-TAT-3-144ZA ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-TAT-3-146ZA ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ