คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing) สำหรับกลุ่มสาขาตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถจัดและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา ป้องกันการลักทรัพย์ ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว ประสานงานกับซัพพลายเออร์ จัดการฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางในคอมพิวเตอร์ จัดหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และให้คำแนะนำ เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางโทรศัพท์ ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพสำรองบัตรโดยสาร ชั้น 2 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะในชั้น 2 จำนวน 15 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-2-090ZA ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย
THR-TAT-2-098ZA จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา
THR-TAT-2-099ZA ป้องกันการลักทรัพย์
THR-TAT-2-102ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-TAT-2-107ZA ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ
THR-TAT-2-122ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-124ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-130ZA เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยว
THR-TAT-2-133ZA ประสานงานกับซัพพลายเออร์
THR-TAT-2-139ZA จัดการฐานข้อมูลสินค้าและบริการ
THR-TAT-2-140ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางในคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-141ZA จัดหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและให้คำแนะนำ
THR-TAT-2-142ZA เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-143ZA สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-TAT-2-145ZA ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ