คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1 และ 2 ตลอดจนสามารถส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนองาน ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS) ประเมินและวางแผนโอกาสทางการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวของเจ้าของท้องถิ่น วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง เข้าใจรายงานทางการเงิน ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย จัดหาแหล่งที่มาและแพคเกจผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว จัดสรรทรัพยากรในการนำเที่ยว ดำเนินกิจกรรมนันทนาการระหว่างจัดนำเที่ยว ตรวจสอบความพร้อมก่อนการให้บริการนำเที่ยว ประสานงานและจัดนำเที่ยวเต็มวันหรือสั้น ๆ ประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ สร้างและรักษาความปลอดภัยตลอดการท่องเที่ยว นำเที่ยวด้วยความรับผิดชอบ จัดเตรียมและนำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวกในการรับเข้า-ส่งออกด้วยความเรียบร้อย พัฒนากิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาธิตทักษะเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ใช้และสื่อสารภาษาไทยด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 3 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 39 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-3-009ZA ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-TAT-3-010ZA จัดทำและนำเสนองาน
THR-TAT-3-011ZA ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS)
THR-TAT-3-012ZA ประเมินและวางแผนโอกาสทางการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในท้องถิ่น
THR-TAT-3-017ZA พัฒนาโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวของเจ้าถิ่น
THR-TAT-3-027ZA วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-TAT-3-029ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-TAT-3-032ZA บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง
THR-TAT-3-035ZA เข้าใจรายงานทางการเงิน
THR-TAT-3-042ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-TAT-3-049ZA ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-TAT-3-062ZA จัดหาแหล่งที่มาและแพคเกจผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว
THR-TAT-3-063ZA จัดสรรทรัพยากรในการนำเที่ยว
THR-TAT-3-064ZA ดำเนินกิจกรรมนันทนาการระหว่างจัดนำเที่ยว
THR-TAT-3-065ZA ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเดินทาง
THR-TAT-3-066ZA ประสานงานและจัดนำเที่ยวเต็มวันหรือสั้นๆ
THR-TAT-3-068ZA ประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-TAT-3-071ZA ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์
THR-TAT-3-072ZA สร้างและรักษาความปลอดภัยตลอดการท่องเที่ยว
THR-TAT-3-073ZA นำเที่ยวด้วยความรับผิดชอบ
THR-TAT-3-075ZA จัดเตรียมและนำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
THR-TAT-3-076ZA อำนวยความสะดวกในการรับเข้า-ส่งออกด้วยความเรียบร้อย
THR-TAT-3-078ZA พัฒนากิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
THR-TAT-3-083ZA สาธิตทักษะเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
THR-TAT-3-086ZA ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-TAT-3-088ZA ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
THR-TAT-3-089ZA ใช้และสื่อสารภาษาไทยด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ