คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย การวางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 6 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 5 จำนวน 13 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 83 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-6-036ZA บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
THR-TAT-6-043ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-TAT-6-048ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ