คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2, 3 และ 4 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวการท่องเที่ยวภูมิภาค วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เป็นผู้นำและบริหารคน พัฒนา ดูแลติดตามงานปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 5 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 5 จำนวน 13 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 80 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-5-008ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-TAT-5-018ZA พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวการท่องเที่ยวภูมิภาค
THR-TAT-5-019ZA วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาด
THR-TAT-5-025ZA พัฒนา จัดการและประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
THR-TAT-5-038ZA วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-TAT-5-041ZA เตรียมการ จัดโครงการฝึกอบรม และประเมินผลโครงการ
THR-TAT-5-044ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-TAT-5-045ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-TAT-5-046ZA จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-TAT-5-047ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-TAT-5-050ZA วางแผน ดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-TAT-5-056ZA เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-TAT-5-057ZA พัฒนา ดูแลติดตามงานปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ