คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2 และ 3 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการ สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาโปรแกรมการประชุม สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม รับและเก็บรักษาสินค้า ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม สอนทักษะในการทำงาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว (ก่อน-ระหว่าง-หลัง) นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 67 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-4-013ZA สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
THR-TAT-4-014ZA สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
THR-TAT-4-015ZA พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
THR-TAT-4-016ZA พัฒนาโปรแกรมการประชุม
THR-TAT-4-021ZA สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ
THR-TAT-4-022ZA สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย
THR-TAT-4-024ZA จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-TAT-4-028ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-TAT-4-030ZA รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-TAT-4-034ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-TAT-4-037ZA จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-TAT-4-039ZA บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม
THR-TAT-4-040ZA สอนทักษะในการทำงาน
THR-TAT-4-052ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
THR-TAT-4-054ZA ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-055ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-058ZA จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-TAT-4-059ZA ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-TAT-4-060ZA พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-TAT-4-061ZA พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
THR-TAT-4-069ZA วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย
THR-TAT-4-070ZA วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด
THR-TAT-4-074ZA จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก
THR-TAT-4-077ZA ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน
THR-TAT-4-079ZA จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง
THR-TAT-4-080ZA จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน
THR-TAT-4-081ZA ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว
THR-TAT-4-082ZA นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ