คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1 ตลอดจนสามารถจัดและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา ป้องกันการลักทรัพย์ ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางโทรศัพท์ ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 2 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 12 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-2-007ZA ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย
THR-TAT-2-020ZA จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา
THR-TAT-2-023ZA ป้องกันการลักทรัพย์
THR-TAT-2-026ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-TAT-2-033ZA ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ
THR-TAT-2-051ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-053ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-084ZA เข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-085ZA สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-TAT-2-087ZA ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ