คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งปฏิบัติงานธุรการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนอรายงาน ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็กวางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการบริหารงานทั่วไปพัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้สารมารถรับและเก็บสินค้า ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน รักษาระบบการเงินและบัญชี ประเมินผลระบบการฝึกอบรม ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม เตรียมและจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงานวางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไปทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้ สามารถอ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว จัดเตรียมอาหาร สินค้า และบริการ สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว สามารถสร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย จัดระบบการบริการอาหารวางแผน เตรียมการ และจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟต์ ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง ประยุกต์ใช้เทคนิคพื้นฐานของการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์ จัดเตรียมแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ป่าและอาหารทะเล จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร จัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อย สลัด จและควบคุมปริมาณอาหารประเภทที่ต้องหั่นเสิร์ฟ จัดเตรียมอาหารประเภทซุป แกงจืด น้ำสต๊อกและซอสประเภทต่าง ๆ อาหารประเภทผัก/ไข่และอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง ผัก และไข่ จัดจานและจัดแสดงอาหาร คัดเลือก จัดเตรียม และเสิร์ฟอาหารประเภทพิเศษ และอาหารประเภทชีส ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด เลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม สามารถพัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นผู้นำและบริหารคน สามารถจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัว ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 8 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 16 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 11 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 14 หน่วย และชั้นที่ 5 จำนวน 32 หน่วย รวมทั้งหมด 81 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-255ZA เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-HOH-5-261ZA การจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-5-262ZA ปฎิบัติงานธุรการ
THR-HOH-5-267ZA รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-5-276ZA ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-HOH-5-281ZA จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-282ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-285ZA ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-5-289ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-296ZA ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-297ZA ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-298ZA วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-299ZA วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-300ZA เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-301ZA วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-302ZA สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-5-306ZA บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
THR-HOH-5-307ZA จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-309ZA ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-310ZA ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-311ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-312ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-313ZA การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-314ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-315ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-5-321ZA ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-334ZA จัดการระบบการบริการอาหาร
THR-HOH-5-336ZA วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
THR-HOH-5-351ZA ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม
THR-HOH-5-352ZA ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของตลาด
THR-HOH-5-356ZA การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ