คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัว อาหารตะวันตก ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปสารมารถรับและเก็บสินค้า สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัว ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-256ZA สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-1-257ZA ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-263ZA ปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-287ZA รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-HOH-1-325ZA เขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-1-328ZA ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
THR-HOH-1-330ZA รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
THR-HOH-1-284ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ