คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในชั้นที่ 1-5 และมีสมรรถนะเพิ่มเติม เช่น การศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ การศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน การจัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก การวางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน วางแผน การบริหารและดำเนินการจัดการประชุมเป็นต้น การจัดการบัญชีค่าจ้าง เป็นต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรมไม่น้อยกว่า 7 ปี และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ ชั้น 2 จำนวน 5 หนวยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 11 หนวยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 8 หนวยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 12 หนวยสมรรถนะ ชั้น 6 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-193ZA หมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-6-194ZA นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-6-195ZA หมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
THR-HOH-6-219ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-6-220ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-6-225ZA จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-6-226ZA วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-6-227ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-6-231ZA จัดการบัญชีค่าจ้าง
THR-HOH-6-237ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-6-214ZA รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
THR-HOH-6-232ZA จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-6-236ZA สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-6-222ZA ดำเนินการปกป้องสิทธิของเด็กที่ถูกละเมิดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ