คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง มีสมรรถนะในชั้นที่ 1-4 และมีสมรรถนะเพิ่มเติม เช่น การติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม การวางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค การตรวจสอบการทำงานของพนักงาน การให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เป็นต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรมไม่น้อยกว่า 5 ปี และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ ชั้น 2 จำนวน 5 หนวยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 11 หนวยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 8 หนวยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 12 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-233ZA ติดตามและประเมินผล ความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-234ZA วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-238ZA จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค
THR-HOH-5-240ZA ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพนักงาน
THR-HOH-5-241ZA ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-242ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-251ZA อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-5-254ZA เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-221ZA หมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
THR-HOH-5-209ZA จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-5-210ZA รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน
THR-HOH-5-244ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ