คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีสมรรถนะในชั้นที่ 1-3 และมีสมรรถนะเพิ่มเติม เช่น การจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง การจัดทำตารางการทำงาน การออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ ชั้น 2 จำนวน 5 หนวยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 11 หนวยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 8 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-196ZA การจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-4-243ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-4-249ZA ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน
THR-HOH-4-250ZA พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-4-212ZA รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้ปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-216ZA บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
THR-HOH-4-218ZA วางแผนและดำเนินการอพยพออกจากอาคาร
THR-HOH-4-229ZA ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ