คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน มีทักษะด้านความปลอดภัย และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะในชั้นที่ 1-2 และมีสมรรถนะเพิ่มเติม เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ การปฏิบัติงานธุรการ สมรรถนะของการบริหารทั่วไป เช่น การจัดทำเอกสาร/รายงาน การบริหารการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรมไม่น้อยกว่า 1 ปี และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ ชั้น 2 จำนวน 5 หนวยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 11 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-191ZA สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-3-197ZA ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-3-223ZA จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-3-224ZA เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-3-230ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-3-235ZA เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-3-239ZA จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-3-248ZA สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-253ZA เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-3-202ZA ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน
THR-HOH-3-217ZA อำนวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ