คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำนวณ ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น มีสมรรถนะในชั้นที่ 1 และมีสมรรถนะเพิ่มเติม ได้แก่ การปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแขก การอ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ การจัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และการรับและเก็บรักษาสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรม และ/หรือผ่านการอบรมการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านในโรงแรม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ ชั้น 2 จำนวน 5 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-198ZA ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-2-247ZA สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
THR-HOH-2-252ZA อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ
THR-HOH-2-215ZA จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ
THR-HOH-2-228ZA รับและเก็บรักษาสินค้า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ