คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ สมรรถนะที่จำเป็นได้แก่ สมรรถนะของการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการงานแม่บ้านแก่แขก การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับแขก การใช้และรักษาเครื่องซักรีดที่ใช้ในอุตสาหกรรม การซักรีด Linen และเสื้อผ้าแก่แขก และการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มีประสบการณ์การทำงานในอาชีพแม่บ้านในโรงแรม และ/หรือผ่านการอบรมการปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านในโรงแรม รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 570 ชั่วโมง และผานการประเมินสมรรถนะตามหนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพแม่บ้านในโรงแรม ชั้น 1 จำนวน 14 หนวยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-192ZA ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-199ZA อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-1-200ZA ทำงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-201ZA ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-1-246ZA ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-203ZA ให้บริการงานแม่บ้านแก่ลูกค้า
THR-HOH-1-204ZA ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
THR-HOH-1-205ZA ทำความสะอาดและเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้า
THR-HOH-1-206ZA ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานแผนกซักรีด
THR-HOH-1-207ZA จัดการห้องผ้า (Linen Room)
THR-HOH-1-208ZA ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
THR-HOH-1-211ZA ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
THR-HOH-1-213ZA สังเกตการณ์และดูแลตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
THR-HOH-1-245ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ