คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 2 3 4 และ 5 ตลอดจน สามารถวางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน และบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 6 ตองผาน เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ชั้น 1 จํานวน 7 หนวย ชั้น 2 จำนวน 14 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 8 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 13 หน่วย ชั้น 5 จำนวน 37 หน่วย ชั้น 6 จำนวน 7 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-135ZA จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-142ZA บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-143ZA ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-148ZA ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-6-155ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-6-177ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ