คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 2 3 และ 4 ตลอดจน สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ จัดงานประเภทต่าง ๆ จัดทำและนำเสนอรายงาน รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้ จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิเตอร์ที่ใช้งาน วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน รักษาระบบการเงินและบัญชี จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ ประเมินระบบการประเมินผล ประเมินผลระบบการฝึกอบรม วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม เตรียมและจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้ พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำและบริหารคน บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน จัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในสถานประกอบการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 5 ตองผาน เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ชั้น 1 จํานวน 7 หนวย ชั้น 2 จำนวน 14 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 8 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 13 หน่วย ชั้น 5 จำนวน 37 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-122ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-5-124ZA พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-5-125ZA พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
THR-HOH-5-127ZA จัดงานประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-5-128ZA จัดทำและนำเสนอรายงาน
THR-HOH-5-130ZA รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
THR-HOH-5-131ZA เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-5-132ZA จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-133ZA ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-5-134ZA วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-5-140ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-141ZA รักษาระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-5-145ZA จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-5-146ZA ประเมินระบบการประเมินผล
THR-HOH-5-147ZA ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-149ZA วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-150ZA วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-151ZA เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-152ZA วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-153ZA จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
THR-HOH-5-162ZA ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-163ZA พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-164ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-5-167ZA เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-5-175ZA พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-5-176ZA เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-HOH-5-178ZA บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
THR-HOH-5-179ZA จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-180ZA บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-5-181ZA ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-183ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-184ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-186ZA จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-187ZA จัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-HOH-5-188ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-190ZA พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในสถานประกอบการ
THR-HOH-5-121ZA พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ