คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 2 และ 3 ตลอดจน สามารถศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง ปฏิบัติงานธุรการ รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้ ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน และดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะผานการประเมินและไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 4 ตองผาน เกณฑการประเมินตามหนวยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ชั้น 1 จํานวน 7 หนวย ชั้น 2 จำนวน 14 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 8 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 13 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-113ZA จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-4-114ZA ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-4-116ZA รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-4-119ZA จัดการบุคคลที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ
THR-HOH-4-129ZA จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-4-136ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-HOH-4-138ZA พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-139ZA ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ
THR-HOH-4-154ZA สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-4-182ZA ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-4-185ZA จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-4-189ZA ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ
THR-HOH-4-112ZA ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ