คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 และ 2 ตลอดจน สามารถเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ และให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร (Gueridon)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 3 ต้องผ่าน เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ชั้น 1 จํานวน 7 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 15 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 8 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-111ZA นำระเบียบปฎิบัติด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-3-144ZA ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน
THR-HOH-3-161ZA สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-165ZA อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
THR-HOH-3-171ZA ให้การบริการแบบรถเข็นอาหาร (Gueridon)
THR-HOH-3-174ZA ให้บริการแบบเป็นทางการ (Silver Service)
THR-HOH-3-108ZA เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-HOH-3-168ZA นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ