คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมหนวยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 ตลอดจน สามารถศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการบริหารงานทั่วไป อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ โต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาและรักษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการอาหารในห้องพัก และให้บริการแบบเป็นทางการ (Silver Service)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ดังนี้ ชั้น 1 จำนวน 7 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 14 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-123ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-2-126ZA นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-HOH-2-137ZA ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-2-156ZA อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-2-157ZA โต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ
THR-HOH-2-158ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
THR-HOH-2-159ZA ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-2-160ZA สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
THR-HOH-2-166ZA เขียนข้อความสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-2-170ZA ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
THR-HOH-2-172ZA ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
THR-HOH-2-173ZA ให้บริการอาหารในห้องพัก
THR-HOH-2-120ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-2-169ZA พัฒนาและรักษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ