คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีลักษณะเฉพาะทาง ระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ มีทักษะ ความรู้เฉพาะทางมากขึ้นทั้งในเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การเลือก ดัดแปลง งานที่ทำเป็นงานประจำ หรือไม่ประจำ เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน มีความเป็นผู้นำ สามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่นบ้าง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนในระดับคุณวุฒินี้สามารถทำงานในหลายสายงาน ในรูปแบบร้านอาหารขนาดเล็กรวมไปถึงร้านอาหารขนาดใหญ่
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี และพิสูจน์ตามกระบวนการประเมินได้ว่ามีสมรรถนะตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1 และ ชั้น 2 หรือ 2 ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานครัวในร้านอาหาร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-198ZA ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
THR-TCF-3-207ZA จัดการผู้ปฏิบัติงานครัว
THR-TCF-3-208ZA จัดทำค่าใช้จ่ายในครัว
THR-TCF-3-209ZA ปฏิบัติงานครัวให้มีประสิทธิภาพ

ยินดีต้อนรับ