คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีทักษะฝีมือ ในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถผลิตงานพื้นฐานในสถานประกอบการ แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานและวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำงานประจำได้ ภายใต้คำอธิบายที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ 2 ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1 หรือพิสูจน์ตามกระบวนการประเมินได้ว่ามีสมรรถนะตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ ผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1 เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสู่ ชั้น 3 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารชั้น 2 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานครัวในร้านอาหาร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-198ZA ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
THR-TCF-2-203ZA จัดรายการอาหารตามรูปแบบธุรกิจ
THR-TCF-2-204ZA ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
THR-TCF-2-205ZA ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามตำรับมาตรฐาน
THR-TCF-2-206ZA ประกอบอาหารตามตำรับ

ยินดีต้อนรับ