คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานในสายงานผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างจำกัด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้ารับการประเมิน ในชั้น 1 ได้ หากตรวจสอบว่ามีสมรรถนะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 2. เพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสู่ชั้น 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 5 หน่วยตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารชั้น1 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานครัวในร้านอาหาร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-198ZA ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
THR-TCF-1-199ZA เตรียม จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-200ZA บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-201ZA เตรียม จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-202ZA ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ

ยินดีต้อนรับ