คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01101 ตรวจสอบความปลอดภัยการทำงาน
01102 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
01103 ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
01104 จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
01105 เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)

ยินดีต้อนรับ