คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-5-009ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-5-010ZB วางแผนระบบความปลอดภัยอาคารจากอัคคีภัย
ASM-COM-5-011ZB บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-COM-5-012ZB บริหารงานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง
ASM-COM-5-013ZB บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร
ASM-COM-5-014ZB บริหารอาคารให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับ