คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน วางแผน บริหารจัดการ และ กำหนดนโยบายขององค์กร/หน่วยงาน โดยใช้ทฤษฎี เทคนิค การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอข้อมูล พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถ ฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษระดับสูงในการปฏิบัติงาน และ ฝึกอบรม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ มีสมรรถนะในระดับที่ 1-4 และ ต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ บริหารทรัพยากรในครัวอาหารไทย ควบคุมความปลอดภัยในครัวไทย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 5 มีประสบการ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 10 ปี และอยู่ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-5-197ZA สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-5-181ZA ออกแบบรายการอาหารไทย
THR-TCF-5-178ZA ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-176ZA คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-189ZA วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-5-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-5-187ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-5-196ZA สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-193ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-5-194ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-182ZA พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-5-177ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-190ZA คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-5-175ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-5-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-5-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-5-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-5-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-5-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-5-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-5-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-5-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-5-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-5-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-5-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-5-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-5-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-5-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-5-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-5-148ZA ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-5-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-5-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-5-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-5-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-5-171ZA ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-5-170ZA ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-5-168ZA ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-5-167ZA ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-5-166ZA ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-5-165ZA ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-5-164ZA ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-5-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-5-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-5-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-5-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ