คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย หาข้อสรุป และ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและ เทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง นำการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และ ริเริ่มสิ่งใหม่ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และประเมินผล สามารถ ฟัง อ่าน พูดเขียน ภาษาไทยระดังสูง และ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล มีสมรรถนะในระดับที่ 1-3 และ ต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ ออกแบบรายการอาหาร และ พัฒนาตำรับอาหารไทย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 4 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป และอยู่ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-4-197ZA สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-174ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-4-173ZA ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-4-181ZA ออกแบบรายการอาหารไทย
THR-TCF-4-178ZA ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-176ZA คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-189ZA วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-4-187ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-4-196ZA สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-4-193ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-182ZA พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-4-177ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-190ZA คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-4-175ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-4-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-4-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-4-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-4-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-4-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-4-161ZA ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-4-160ZA ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-4-159ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-4-158ZA นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-4-156ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-4-155ZA ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-4-154ZA ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-4-153ZA ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-4-150ZA ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-4-149ZA ทำน้ำพริก
THR-TCF-4-148ZA ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-4-157ZA หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-4-152ZA ทำของแนม
THR-TCF-4-151ZA ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-4-147ZA ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-4-171ZA ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-4-170ZA ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-4-168ZA ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-4-167ZA ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-4-166ZA ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-4-165ZA ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-4-164ZA ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-4-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-4-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-4-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-4-172ZA ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ