คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการวางแผน และประเมินผลงานเบื้องต้น มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา สามารถ ฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง มีสมรรถนะในระดับที่ 1-2 และ ต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ ปุยฝ้าย ขนมชั้น ขนมขี้หนู มัน/เผือกเชื่อม กล้วยเชื่อม ฟักทองเชื่อม มะม่วงแช่อิ่ม มะยมแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม มะเขือเทศแช่อิ่ม ขนมทอด (ดอกจอก ขนมไข่นกกระทา ขนมฝักบัว กล้วยแขก ข้าวเม่าทอด ขนมกง) กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ฟักทองฉาบ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมผิง กลีบลำดวน โสมนัส หน้านวล บ้าบิ่น กะละแม กระยาสารท ขนมเบื้อง ขนมครก แป้งจี่ ลูกชุบ ข้าวเหนียวมูน เม็ดขนุน ละอองลำเจียก ไข่หงส์ จ่ามงกุฎ ขนมกง ขนมเทียน ลอดช่อง ขนมหม้อแกง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 3 มีประสบการณ์ การทำงานในตำแหน่งผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-187ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-196ZA สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-183ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-182ZA พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-190ZA คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-177ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-175ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-193ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-189ZA วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-171ZA ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-170ZA ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-3-168ZA ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-3-167ZA ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-3-166ZA ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-3-165ZA ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-3-164ZA ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-3-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-3-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม

ยินดีต้อนรับ