คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะฝีมือ สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยนำความรู้ ทฤษฎี มาแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น มีสมรรถนะในระดับที่ 1 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีกได้แก่ ขนมต้มขาว/แดง ขนมด้วง ขนมเหนียว ถั่วต้มน้ำตาล แกงบวดเผือก/ฟักทอง กล้วยบวชชี บัวลอย ข้าวเหนียวเปียก สาคูเปียก เต้าส่วน ถั่วแปบ ลอยแก้ว ทับทิมกรอบ ข้าวต้มมัด เรไร ขนมถ้วย ขนมตาล สังขยา สาลี่ ถั่วกวน เผือกกวน เปียกปูน ตะโก้ ข้าวตู ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 2 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป และ/หรือ ผ่านการฝึกอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-192ZA สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-179ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-169ZA ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-2-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม

ยินดีต้อนรับ