คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแล และมีความใส่ใจในความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน สมรรถนะที่จำเป็นได้แก่ กล้วย มัน ฟักทองต้ม ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมมัน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ชั้น 1 มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-195ZA สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-191ZA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-1-188ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-1-186ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-1-185ZA เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-1-184ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-1-180ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-163ZA ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-1-162ZA ทำขนมหวานประเภทต้ม

ยินดีต้อนรับ