คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-2-073ZB การตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกรถ
PUT-ZZZ-2-074ZB การเตรียมพร้อมก่อนออกรถ
PUT-ZZZ-2-075ZB การขับรถถูกกฎจราจรและความปลอดภัย
PUT-ZZZ-2-078ZB การจัดการอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
PUT-ZZZ-2-079ZB การสื่อสารกับผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-081ZB การดูแลผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-082ZB การจัดการสัมภาระ (กรณีไม่มีเด็กประจำรถ)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ