คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-5-151ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
HLT-ZZZ-5-152ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
HLT-ZZZ-5-155ZE ปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-5-156ZE วัดพารามิเตอร์
HLT-ZZZ-5-153ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame)
HLT-ZZZ-5-154ZE ประกอบแว่นตาเลนส์ Prism
HLT-ZZZ-5-157ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
HLT-ZZZ-5-158ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-5-160ZE ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-5-159ZE วิเคราะห์ค่าสายตาที่ได้จากวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-5-161ZE ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามาตรฐาน
HLT-ZZZ-5-162ZE จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-5-163ZE จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน
HLT-ZZZ-5-164ZE จัดการความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์
HLT-ZZZ-5-165ZE จัดการความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
HLT-ZZZ-5-166ZE ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตา และปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-5-167ZE ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
HLT-ZZZ-5-168ZE พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
HLT-ZZZ-5-169ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
HLT-ZZZ-5-170ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

ยินดีต้อนรับ