คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-4-151ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
HLT-ZZZ-4-152ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
HLT-ZZZ-4-155ZE ปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-4-156ZE วัดพารามิเตอร์
HLT-ZZZ-4-153ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame)
HLT-ZZZ-4-154ZE ประกอบแว่นตาเลนส์ Prism
HLT-ZZZ-4-157ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
HLT-ZZZ-4-158ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-4-160ZE ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-4-159ZE วิเคราะห์ค่าสายตาที่ได้จากวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-4-161ZE ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามาตรฐาน
HLT-ZZZ-4-162ZE จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-4-163ZE จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน
HLT-ZZZ-4-167ZE ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
HLT-ZZZ-4-168ZE พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
HLT-ZZZ-4-169ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
HLT-ZZZ-4-170ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

ยินดีต้อนรับ