คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-3-151ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
HLT-ZZZ-3-152ZE ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
HLT-ZZZ-3-155ZE ปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-3-156ZE วัดพารามิเตอร์
HLT-ZZZ-3-157ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
HLT-ZZZ-3-158ZE ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
HLT-ZZZ-3-160ZE ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
HLT-ZZZ-3-167ZE ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
HLT-ZZZ-3-168ZE พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
HLT-ZZZ-3-169ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
HLT-ZZZ-3-170ZE ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

ยินดีต้อนรับ