คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-138ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-137ZD ดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-136ZD ดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-139ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-140ZD ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขสบาย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-141ZD ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปากภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-142ZD วัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก และส่วนสูง ในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีภาวะเสี่ยง โดยใช้ระบบดิจิตอลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-143ZD ฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-144ZD ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
HLT-ZZZ-2-145ZD ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม
HLT-ZZZ-2-146ZD จัดการอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-147ZD ทำความสะอาดอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-148ZD เก็บรักษาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-149ZD ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
HLT-ZZZ-2-150ZD สื่อสารภายในองค์กรในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ