คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 5 ตลอดจนสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (Marketing 4.0) สำหรับการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Journey) การวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดยุคใหม่แบบหลากหลายช่องทาง (Omni-Channel ) การวางกลยุทธ์ Content Marketing สำหรับการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมทั้งเข้าใจรูปแบบและแนวคิดการสร้าง Content สำหรับการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถเขียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Content เช่น Caption / Core Message / Call to Action นอกจากนี้เข้าใจองค์ประกอบของตราสินค้า (Brand) และการออกแบบที่มี Brand Identity การวางกลยุทธ์ตราสินค้า ( Branding ) และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าใจเครื่องมือการตลาดดิจิทัล โดยสามารถบริหารเครื่องมือการตลาดดิจิทัลและ Social Media ได้ พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลและ Social Media ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อมูลบนสื่อออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า(Customer Insight) ทิศทาง แนวโน้มทางการตลาด และเทรนด์ความสนใจของนักท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ได้จากเครื่องมือการตลาดดิจิทัล ตลอดจนเข้าใจวิธีการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Ads Google Adwords รวมทั้ง สามารถวางแผนและบริหารการซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมตามงบประมาณวัตถุประสงค์และบริบทต่าง ๆ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 6 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 6 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-6-042ZA เข้าใจพื้นฐานแนวโน้มการท่องเที่ยวและวางกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-6-044ZA วางกลยุทธ์สินค้าราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด
THR-LTM-6-043ZA วางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่สำหรับการท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-6-045ZA บริหารเครื่องมือการตลาดอย่างครบวงจร

ยินดีต้อนรับ