คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 5 นั่นคือสามารถเข้าใจพื้นฐาน แนวโน้มการท่องเที่ยว แบ่งกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ( Market Segmentation ) วางลูกค้าเป้าหมาย ( Target Market) และ กำหนดตำแหน่งทางการตลาด ( Market Positioning ) ของการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้งเข้าใจและสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยว คู่แข่ง ปัญหา ความต้องการของลูกค้า ( Customer Pain and Gain ) และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายสนใจ ( Value Proposition ) พร้อมทั้งสามารถวางกลยุทธ์สินค้าที่มีอัตลักษณ์ (Signature ) ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาดได้ ตลอดจนมีการเล่าเรื่อง ( Story Telling ) สำหรับการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมถึงการสร้างและนำเสนอสินค้าที่มีอัตลักษณ์ ( Signature ) ของการท่องเที่ยวท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญา สินค้า อาหาร วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographic Indications )
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 5 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-042ZA เข้าใจพื้นฐานแนวโน้มการท่องเที่ยวและวางกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-5-044ZA วางกลยุทธ์สินค้าราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด

ยินดีต้อนรับ