คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 นั่นคือสามารถจัดรายการนำเที่ยวบนพื้นฐานวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้ โดยการระดมความคิดเห็นบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบรายการนำเที่ยวและกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ตรงตามความสนใจและวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย พร้อมทั้งทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบและติดตามการทดสอบรวมถึงปรับปรุงรายการนำเที่ยวได้มีมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่น อันได้แก่ กิจกรรมการแสดงการละเล่นตามประเพณีเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม การประกอบอาชีพในท้องถิ่น และกิจกรรมอิ่นๆ ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นชั้น 4 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นผู้ที่ให้บริการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-038ZA จัดการประสบการณ์นำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
THR-LTM-4-039ZA ออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวท้องถิ่นตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
THR-LTM-4-040ZA ทดสอบรายการนำเที่ยวตามกิจกรรมที่ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น
THR-LTM-4-041ZA พัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ