คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ตลอดจนสามารถกำหนดเทคนิคการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างมีสาระและอรรถรส โดยการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลของท้องถิ่น รวมทั้ง สามารถเล่าเรื่องเพื่อการจดจำและเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจนสื่อความหมายเรื่องราวของท้องถิ่นด้วยภาษาที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 4 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักเล่าเรื่องต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-029ZA พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-4-032ZA สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว
THR-LTM-4-030ZA พัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-4-033ZA สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
THR-LTM-4-034ZA จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว
THR-LTM-4-028ZA ออกแบบเทคนิคการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างมีสาระและอรรถรส
THR-LTM-4-031ZA เล่าเรื่องเพื่อการจดจำ

ยินดีต้อนรับ