คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น ฝึกเล่าเรื่อง ฝึกการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และรวบรวมความรู้เรื่องเล่าของท้องถิ่น พร้อมทั้งทราบถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้กระตือรือร้นที่จะทำความรู้จักชุมชนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีของท้องถิ่นและสัมผัสวิถีชีวิตผ่านการเล่าเรื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 3 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักเล่าเรื่องต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-3-029ZA พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-3-032ZA สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว
THR-LTM-3-030ZA พัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-3-033ZA สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
THR-LTM-3-034ZA จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ