คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 นั้นคือสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและสะท้อนความเป็นท้องถิ่น รวมถึงสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถสื่อสารให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อควรปฏิบัติและพึงระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 2 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักเล่าเรื่องต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-2-029ZA พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-2-032ZA สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ