คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 และชั้น 5 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการตลาด โดยสามารถวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงสามารถเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ ขยายกลุ่มตลาดเดิม ด้วยการดำเนินการตลาดและสื่อสารแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังต้องสามารถพัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งออกแบบและสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่ให้มีคุณภาพสินค้าตรงคุณภาพที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 6 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การขายและการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-6-021ZA ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น
THR-LTM-6-023ZA ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-019ZA ศึกษาความต้องการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-022ZA ควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
THR-LTM-6-020ZA กำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-025ZA กำหนดราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-027ZA สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-024ZA เจาะตลาดกลุ่มใหม่ขยายกลุ่มตลาดเก่า
THR-LTM-6-026ZA พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ