คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 นั่นคือสามารถออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาไทย โดยกำหนดแนวคิดและนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างต้นแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัย และผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ความต้องการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 4 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การขายและการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-021ZA ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น
THR-LTM-4-023ZA ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ